Εθνικό Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις

Επενδύσεις ανακαίνισης έως 500.000 ευρώ για επιχειρήσεις!

Η πλατφόρμα θα κλείσει όταν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός
Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών.

Ενεργειακή αναβάθμιση της επιχείρησής σας με επιδότηση έως 65%

Δαπάνες που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα σε μεσαίες έως και πολύ μικρές επιχειρήσεις:

  • ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED,
  • εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών,
  • ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους, όπως θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,
  • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας,
  • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών,
  • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων,
  • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης,
  • εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα,
  • εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης,
  • εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο,
  • αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία)

    

   Στο πλαίσιο του προγράμματος, χρηματοδοτούνται και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:
 •  
  • υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική),
  • υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών),
  • ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001,
  • υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης,
  • εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, σχετικές με τους σκοπούς της δράσης

    

   Σημειώνεται πως ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούργιος, αμεταχείριστος και να περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος, όπως επίσης οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, ήδη, από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.

   Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται αυτή της δημοσίευσης της αναλυτικής προκήρυξης του προγράμματος και ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας η 30.7.2025.

   Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

Αν έχετε επιχείρηση στους κλάδους Τουρισμού, Υπηρεσιών και Εμπορίου δικαιούστε επιδότηση!

Εκσυγχρονίστε τις εγκαταστάσεις σας και κάντε την επιχείρησή σας πιο ανταγωνιστική.

Μάθετε σήμερα το ποσό επιδότησης που δικαιούστε.

Προϋποθέσεις συμμετοχής της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα

 • Να έχει συσταθεί ως επιχείρηση με επιλέξιμο ΚΑΔ για τη δράση έως 31.12.2020.
 • Να έχει κλείσει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τουλάχιστον δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο.
 • Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και ατομικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4019/2011 όπως ισχύει,
  Ιδρύματα και Οργανισμοί Κοινωφελούς Σκοπού Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 • Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να δεσμευτεί ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα.
 • Να μην είναι προβληματική επιχείρηση.
 • Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθώς και δήλωση του ιδιοκτήτη με την οποία βεβαιώνει ότι: (α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο, (β) συμφωνεί με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να τεκμηριώνεται με το αίτημα ένταξης στη Δράση και μόνο εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται κτιριακές παρεμβάσεις και δαπάνες.

Η επιδότηση αφορά σχεδόν όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Δείτε αναλυτικά πως κατανέμονται οι ενισχύσεις ανάλογα με την επιχείρηση που έχετε:
 • Για τους κλάδους εμπορίου και υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 250.000 ευρώ.
 • Για τον κλάδο του τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 500.000 ευρώ. Η δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως διακόσιες (200) κλίνες.
Για κάθε πρόταση έργου που θα υποβληθεί, ο ελάχιστος ενεργειακός-περιβαλλοντικός στόχος ορίζεται ως εξής:
 • Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO 2 ) τουλάχιστον κατά 35%.
 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%.
 • Για το/α κτίριο/α ή την κτιριακή μονάδα που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης, θα πρέπει να επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του σχεδίου αναβάθμισης της ενεργειακής του/ς κατηγορίας, βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) τουλάχιστον κατά δύο ενεργειακές τάξεις, σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β+ κλάση, όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση).

Χρειάζεστε δάνειο για να καλύψετε την ιδία συμμετοχή; Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε το δάνειο που θέλετε!

 • Θέλετε να προχωρήσετε με την ανακαίνιση της επιχείρησής σας και δεν έχετε τα χρήματα;
 • Χρειάζεστε κατασκευαστικό δάνειο;
 • Έχετε ανάγκη από κεφάλαιο κίνησης;
 • Ενδιαφέρεστε για αγορά ακινήτου;

Εμείς φροντίζουμε για εσάς!

Η espaBCLA σε συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα, οικονομικούς & νομικούς συμβούλους διαχειρίζεται και επιτυγχάνει τη δανειοδότησή σας.
Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη για οποιοδήποτε τύπο δανείου χρειάζεστε.
Ενημερωθείτε σήμερα από εξειδικευμένο σύμβουλό μας.

Βασιστείτε σε εμάς…

Πραγματοποιήστε τα προσωπικά και επιχειρηματικά σας σχέδια εξασφαλίζοντας την επιδότησή σας με την espaBCLA.

Η espaBCLA εξασφαλίζει τα τελευταία 10 χρόνια την επιτυχή ένταξη και επιδότηση των πελατών της σε Επιδοτούμενα Προγράμματα προετοιμάζοντας και ολοκληρώνοντας αποτελεσματικά όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Έχοντας εξειδικευμένο Τμήμα υλοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων και σε συνεργασία με επιστήμονες, οικονομολόγους, τεχνικές εταιρείες, νομικούς συμβούλους και αρχιτέκτονες, η εταιρεία μας αποτελεί την Νούμερο 1 επιλογή όλων εκείνων που θέλουν να επιδοτηθούν.

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, αξιολόγηση, υποβολή και παρακολούθηση φακέλων σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις με το 92% των αιτήσεων που έχουμε υποβάλλει να έχουν εγκριθεί.

Η ικανοποίηση των πελατών μας είναι πρωταρχικός μας στόχος.

Συχνές Ερωτήσεις

 • Σας ενημερώνουμε πλήρως και σωστά για ότι αφορά το πρόγραμμα. Από τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά μέχρι και τα αποτελέσματα & την τελική εκταμίευση της επιδότησής σας.
 • Ελέγχουμε τα δικαιολογητικά που θα μας στείλετε και που απαιτούνται για την αίτησή σας.
 • Αναλαμβάνουμε και σας καθοδηγούμε για την ενεργειακή μελέτη και την απαραίτητη έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού της επιχείρησής σας.
 • Διαχειριζόμαστε τον φάκελο χρηματοδότησής σας σε περίπτωση δανείου για το υπόλοιπο ποσό ανακαίνισης.
 • Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση ανακαίνισης με δικά μας συνεργεία ή και δικά σας.
 • Είμαστε η πιο έμπειρη εταιρεία σε επιδοτούμενα προγράμματα και γι' αυτό στο προηγούμενο Εξοικονομώ μας εμπιστεύτηκαν χιλιάδες νοικοκυριά και μάλιστα είχαμε 92% επιτυχία.
 • Όλη η προετοιμασία φακέλου αλλά και η υποβολή της αίτησής σας είναι δωρεάν.
  Εμείς αμειβόμαστε μόνο όταν εγκριθεί η αίτησή σας.
 • Είμαστε δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, έτοιμοι να σας βοηθήσουμε σε οτιδήποτε σας απασχολεί ή δεν γνωρίζετε.
Όλες οι εταιρείες Εμπορίου, Τουρισμού και Υπηρεσιών!

Συγκεκριμένα:
 
 1. Πολύ μικρή επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
 2. Μικρή επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
 3. Μεσαία επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Μπορείτε να  υποβάλλετε μία (1) και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα Δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης (παρέχεται η δυνατότητα για αναβάθμιση σε περισσότερα από 1 κτίρια εντός της ίδιας Περιφέρειας στη ίδια αίτηση (ΑΦΜ), αρκεί να είναι διακριτά τα στοιχεία του κάθε κτιρίου στην πρόταση).

Ναι, μπορείτε! Οποιαδήποτε εταιρία μπορεί να επιδοτηθεί αρκεί να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα 3 ετών μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το αίτημα ένταξης στο Πρόγραμμα.

 • Εργασίες συντήρησης.
 • Κινητά στοιχεία, μη μόνιμου χαρακτήρα (πχ κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες, κλπ).
 • Λοιπός εξοπλισμός που δε συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου
 • Εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, και τέλη.
 • Η διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

Συνήθως ο χρόνος για την αξιολόγηση και τις επιλέξιμες αιτήσεις είναι λίγες  εβδομάδες ως και 3 μήνες ανάλογα με τον όγκο αιτήσεων και το  πρόγραμμα. Μην ανησυχείτε όμως, οι εκπρόσωποι της εταιρείας μας παρακολουθούν συνεχώς τα προγράμματα οπότε θα ενημερώνεστε για κάθε εξέλιξη της αιτήσεως σας.

Δείτε επίσης

Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Επιδότηση έως 60% για επενδύσεις έως 400.000€

Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Επιδότηση έως 60% για επενδύσεις έως 400.000€

Ανακαινίζω – Νοικιάζω

Επιδότηση 4.000€ για ανακαίνιση ακινήτων προς ενοικίαση!

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα!  Τα στοιχεία που μας δίνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας για θέματα του προγράμματος σύμφωνα με τους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου

  Επικοινωνήστε μαζί μας